YEDDİ GÖZƏL” poemasından
Fitnənin öküzü qaldırması
Bir gün ov zamanı sərhəng Bəhramı öz qəsrinə dəvət edir. Uca qalanın
təpəsində şaha dəbdəbəli ziyafət verir. Şah yaşı altmışı keçən qoca
sərhəngdən bu altmış pilləni necə çıxdığını xəbər alır. Ev sahibi cavab
verir ki, o, bunun öhdəsindən birtəhər gəlir. Qəribə burasıdır ki, zərif bir
qız bu altmış pilləli uca eyvana çiynində öküz bir nəfəsə çıxır. Qız şaha
öz məharətini göstərdikdən sonra o, deyir ki, bu, adətdir, iş güclü olmaqda
deyil. Onda qız söyləyir: “Qəribədir çox!.. Öküz adətdir, gur vurmaqsa
yox?” Şah qızın verdiyi cavabdan az qala ölümünə bais olduğu Fitnəni
tanıyır.
Из поэмы «СЕМЬ КРАСАВИЦ»
Фитне, поднимающая бычка
Однажды на охоте Бахрама встречает военачальник и приглашает
его в свой замок. На вершине высокой башни шаху подают роскошное
угощение. На вопрос шаха, как он будет подниматься на 90 ступенек,
когда ему будет 60 лет, хозяин отвечает, что он с этим справится, но
удивительно то, что есть одна девушка, которая поднимается на эту
башню, неся на плечах бычка. Когда девушка показывает шаху свое ис-
кусство, Бахрам говорит, что это лишь выучка, сила здесь не причем.
Тогда девушка восклицает: «Что же ты, когда онагра жалкого сражаешь,
о выучке и слова слушать не желаешь?!» По этому ответу шах узнает
чуть не загубленную им возлюбленную рабыню Фитне.
From the poem “SEVEN BEAUTIES”
Fitna Raises an Ox in Her Arms
Once while hunting Bahram meets one of his army-leaders. The man invites
him to his castle. He organizes a feast on the pitch floor of the castle. The shah
asks the old army-leader whose age is more than sixty, how he ascends the stairs
of such a high castle. The old man answers that he does it with difficulty, but
a young lady not only ascends the stairs, but also carries an ox on her shoul-
ders up-stairs at one breath. The maid displays her skill. The shah says that it
doesn’t depend on one’s strength, it is only a matter of habit. Having heard it
the maid says: “That is very strange, to raise an ox is matter of habit, but to
hunt a gur is not.” From her answer the shah recognizes Fitna whom he had
ordered to bi killed.