Nizami Gəncəvi elə dahidir ki, …
onun yubileyini hər il keçirmək lazımdır.
Heydər Əliyev,
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Низами Гянджеви такой гений, что …
его юбилей нужно отмечать ежегодно.
Гейдар Алиев,
Общенациональный лидер aзербайджанского народа
Nizami Ganjavi is a genius …
whose anniversary should be celebrated every
year.
Heydar Aliyev,
National lider of the Azerbaijani people