Nizami məqbərəsini ziyarət etmək bizim müqəddəs
borcumuzdur.
Heydər Əliyev,
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Посещение мавзолея Низами – наш священный долг.
Гейдар Алиев,
Общенациональный лидер aзербайджанского народа
Visit to Nizami’s Mausoleum is our sacred debt.
Heydar Aliyev,
National lider of the Azerbaijani people