SİRLƏR XƏZİNƏSİ” poemasından
Nüşirəvan və bayquşların söhbəti
Bir gün Nüşirəvan və vəziri xarabalıqda söhbət edən iki bayquşa rast gəlir.
Şahın “Nə danışır bu quşlar” sualına vəzir deyir ki, bayquşlardan biri qızını
ərə verir və əvəzinə oğlandan bir neçə xaraba kənd istəyir. O biri bayquş
cavab verir: “Nə danışırsan. Bax gör şah hər yanı necə xarabazara döndərib!
Sən heç narahat olma. Sənə yüz min belə xaraba kənd verərəm”.
Из поэмы «СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН»
Нушираван и беседа сов
Однажды на охоте Нушираван и его визирь встречают на развалинах
двух беседующих сов. На вопрос шаха, о чем они говорят, визирь
отвечает, что одна из сов выдает свою дочь замуж и требует от
жениха несколько разрушенных деревень. Другая отвечает: «О чем
ты говоришь! Взгляни, сколько деревень шах уже успел разорить! С его
притеснениями долго ли ждать? И сто тысяч развалин я смогу тебе
дать».
From the poem “TREASURE OF MYSTERIES”
Nushiravan and the conversation of owls
One day, Nushiravan and his vizier happen to meet two chattering
owls in the ruins. Nushiravan asks his vizier to tell him the content of
the owls’conversation. The vizier tells him that one of the owls wants his
daughter to marry the son of the other owl, and in exchange to his daughter
she wants the future mother-in-law to present her with several ruined
villages. The other answers: “What are you talking about! Look around, the
shah has turned everything into ruins! Don’t worry!.. I’ll give you hundred
thousands of such ruined villages.”