XOSROV VƏ ŞİRİN” poemasından
Fərhadın Şirinin eşqinə Bisütun dağından yol çəkməsi
Xosrov şah və sənətkar Fərhad (əfsanəvi pəhləvan) hökmdar gözəl Şirini son-
suz məhəbbətlə sevirlər. Fərhadın Şirindən əl çəkməyəcəyinə əmin olduqdan
sonra Xosrov şah hiyləyə əl atır: əgər Fərhad Bisütun dağından yol çəkə bilsə,
Xosrov Şirini unutmağa hazırdır. Fərhad “şahın vədəsindən ümidlənərək”
qeyri-mümkün işə girişir. Onun külüngünün zərbələri altında qayalar par-
ça-parça olur, dağ yerindən oynayır.
Из поэмы «ХОСРОВ И ШИРИН»
Хосров в честь любви Ширин прокладывает дорогу
через гору Бисутун
Хосров шах и каменщик Фархад (легендарный богатырь) безгранично
любят правительницу красавицу Ширин. Убедившись, что добиться
отречения Фархада от Ширин невозможно, Хосров шах прибегает к
хитрости: он говорит, что готов отказаться от Ширин, если Фархад
проложит дорогу через гору Бисутун. Окрыленный мечтой Фархад
берется за казалось бы неосуществимую работу. Под ударами его
кирки рассыпаются скалы, рушатся горы.
From the poem “KHOSROV AND SHIRIN”
Farhad in honour of love for Shirin lays
road through the Bisotun Mountain
Khosrov shah and craftsman Farhad (legendary wrestler) both love the
beautiful ruler Shirin with great love. When Khosrov shah is convinced
that Farhad will not renounce Shirin’s love he acts treacherously: if Farhad
paves a road through the mountain of Bisotun he will forget Shirin. Cheered
by the shah’s promise he takes after an unimaginable task. Under the blows
of his mighty pick rocks fall into pieces, mountains crash.