Fars dilindən tərcümə edən və şərhlərin müəllifi:
Hacı Mustafa MAİLOĞLU
Redaktor:
Möhsün NAĞISOYLU,
filologiya elmləri doktoru
Elmi məsləhətçi:
Paşa KƏRİMOV,
filologiya elmləri doktoru
Risalə dər elmi-musiqi” adlı risalə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda M-251 şifri altında saxlanılan məcmuənin 236b-242a
səhifələrindədir. Musiqidən bəhs edən əsərin yazılma tarixi və müəllifi barədə heç bir məlumat
yoxdur. Səliqəli nəstəliq xəttilə köçürülmüş əsərin təxminən XVII əsrin ortalarında yazıldığı
güman edilir.