22
Doqquzlu intervalları bu şəkildə veririk ki, onu təsəvvür etmək asan ol-
sun:
Qalıq intervalı
h
t
b
h,h
d h
th-y-v
br-yh-yv
yh
İnterval
Kvinta
Kvarta
Tamın ikili intervalı
Tam və dörddə uzlaşan interval
Tam və beşdə uzlaşan interval
İkili oktava intervalı