55
övsət – beş zərb; rəməl – on zərb; düvəyek – üç zərb; zərbülfəth – iyirmi dörd
zərb; şahnamə – on yeddi zərb; fər’ – beş zərb; zərbülqədim – iyirmi zərb;
zərbülmüluk – beş zərb.
ONUNCU BAB
Muğamatın ilin dörd fəsli ilə əlaqəsi haqqında
Yaz fəsli – Maye, Üşşaq, Nəva, Mahur, Hüseyni, Rəhavi və Rəkəb; yay
fəsli – Çargah, Üzzal, Segah, Neyriz və Bayat; payız fəsli – Zirəfkən, Bəstə-
nigar, Hümayun və Bayat; qış fəsli – Gərdaniyyə, Mühəyyər, Mahur, Mübər-
riqə, Müxalif və Ovc; xəmseyi-müstərəqə
1
Zabul, Segah, Pəncgah, Rast və
Neyriz.
ON BIRINCI BAB
Hər üsulun oxunuşu haqqında
və qayda belədir:
Müxəmməs:
dəkka-dəkka-dik-dəkka-dəkka-dik-dəkka-dik-dək-dəkka-dik-
dək;
Pərəfşan:
dəkka-dəkka-dəkka-dək-dik-dəki;
Çənbər:
dik-dək-dəkka-
dik-dik-dək-dək-dik-dək-dəkka;
Səqil:
dik-dəkka-dik-dəkka-dəkka-dik-dik-
dəkka-dik-dik-dək-dəkka-dik-dək-dək-dəkka;
Xəfif:
dəkka-dəkka-dəkka-
dəkka-dəkka-dəkka-dəkka-dik-dək-dək;
Nimsəqil:
dik-dəkka-dik-dəkka-
dik-dəkka-dik-dək-dək;
Nimdövr:
dəkka-dəkka-dik-dək-dəkka-dək-dəkka-
dəkka-dik-­dəkka.
ON IKINCI BAB
Xacə Əbdülqadir Marağayinin külliyyatı haqqında
Hey-yar-tənni-tən-tənni-tənən-tən-dərta-dərə-dim-ətər-la-yələ-la.
Üşşaq:
hənən-təna-dərley-dərna-tən-dər-dər-la-dim-tən-əhə-yar-tən-hey;
Hüseyni:
yar-dəllən-tər-dər-lələl-dərna-tənən-tənə-nənə-dərna;
Rast:
tən-təni-dərna-
dim-dimtənən-lələn-ayr-tələlən;
Busəlik:
tən-təna-dələlən-dərə-dim;
Rəha-
1
Xəmseyi-müstərəqə və yaxud pənceyi-düzdidə – qədim İran günəş təqvimində on iki
otuzgünlük aydan ibarət ilin sonuna əlavə olunmuş beş gün.